Generalforsamling

Genindkaldelse til generalforsamling, med forslag
 
Bestyrelsen indkaldelser herved til ordinær generalforsamling i grundejerforeningen
 
Mandag den 23. oktober 2017 kl. 19.00
 
Generalforsamlingen afholdes i Asminderød Sognegård.
 
Den endelige dagsorden og punkter til behandling på den ordinære generalforsamling, vil blive omdelt umiddelbart inden generalforsamlingen, samt offentliggjort på foreningens hjemmeside www.1do.dk.
 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, jf. vedtægternes § 7 skal være bestyrelsen i hænde senest d. 8. oktober. Forslag bedes så vidt muligt fremsendt elektronisk til bestyrelsen1do@gmail.com.

Under henvisning til vedtægternes § 10 er det muligt at møde med fuldmagt, men det skal påpeges, at der kun er mulighed for at møde med en fuldmagt. 
 
Men den foreløbige dagsorden er:
 

 • Valg af dirigent.
 • Formandens beretning om foreningens virk i det forløbne år
 • Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det foregående regnskabsår til godkendelse
 • Valg af kasserer og mindst et bestyrelsesmedlem for 2 år:
  1. Kasserer Michael Eiland, ønsker genvalg
  2. Iben Herskind Olsen, ønsker genvalg
  3. Valg af 2 nye medlemmer til bestyrelsen (Morten L. Hansen er udtrådt af bestyrelsen)
 • Valg af bestyrelsessuppleanter for 1 år.
  1. Annemette Barsøe, ønsker genvalg
  2. Valg af 1 ny suppleant.
 • Valg af 1 ekstern revisor og 2 interne revisorer, jf. vedtægternes § 17.
  1. Bestyrelsen forslår genvalg af de nuværende revisorer:
   1. ekstern: A. Albrechtsen Revision
   2. interne: Erik Østergaard, Ib Guldager
 • Indkomne forslag
  1. Beplantning på siden af Dannevang 403 samt beplantning ved baghaverne 403 – 411, fjernes og erstattes af mindre og lavt voksende beplantning.
  2. Hegnet omkring boldbanen forhøjes
  3. Opstillet affaldsspande ved legepladsen og boldbanen. (hundeprutteposer samt til affald)
  4. Budget til tømning af stativer i 12 mdr, hvis forslag (c) vedtages.
  5. Fjerne fliser og udlægning ad muld og græssåning, ved lille legeplads
  6. Udskiftning af flisestier div steder i Dannevang 4xx – Kirkeleddet, i alt ca. 225 m2
  7. Opsætning af ny lege miljø på lille legeplads
  8. Ny hæk langs cykelstien ind mod klyngehusene
  9. Nye bed med frugt og bær beplantning i området.
  10. 2 nye opsamlings spande ved indk. Dannevang 4xx og lille legeplads
 • Det kommende års budget, herunder kontingent.
  1. Vejfondens beholdning.

 Med venlig hilsen 

Bestyrelsen