Husdyr regler i foreningen

Husdyrhold af erhvervsmæssig karakter må ikke forefindes i bebyggelsen.

Der må kun holdes hund, kat og almindelige stuedyr. De må ikke medføre ulemper for de øvrige boere ved støj,
ildelugt e. lign.. Evt. stuedyrs efterladenskaber, skal omgående fjernes af ejeren.

Udendørs installationer til kæledyr jvf. deklaration § 5 må ikke forefindes i bebyggelsen.

Hunde skal føres i snor i bebyggelsen og deres efterladenskaber skal fjernes af ejeren.

Vi opfordre alle til at respekter at vi alle skal være her og at vi kan have forskellige syn på husdyr.

Lidt til dig der får uventet besøg af katten: url, Link Icon Gå-væk-kat-planten

Planten Coleus Canina/ Plectranthus caninus, udskiller en meget markant duft, som katte ikke kan døje. Så går de hellere uden om og leder efter deres fuglesnack et andet sted.

Lidt til dig der er ejer til en kat der løber løst:url, Link Icon  Katten-og-det-gode-naboskab  

https://kattens-vaern.dk/alt-om-katte/lovgivning/

Til ejer af løse dyr.

url, Link Icon Bekendtgørelse af lov om mark- og vejfred

Her er et udsnit af loven men man bør læse hele bekendtgørelsen, vi opfordre alle der har problemer med løse dyr tager kontakt til bestyrelsen.

Der er en skærpelse af loven som er at kun dyre læge eller uddannet personer må fortage nedskydning.

§ 5. Enhver er berettiget til selv at optage eller lade optage fremmede husdyr, som uden hjemmel færdes løse på hans grund.

§ 6. Ved optageren, hvem dyret tilhører, skal han snarest muligt og senest inden 24 timer, efter at optagelsen har fundet sted, tilstille denne – eller en til hans husstand hørende voksen person – underretning herom.

§ 8. Optageren er pligtig at fodre og passe det optagne dyr forsvarligt.

Ufredsbøder, uvane husdyr m.v.

§ 13. Når husdyr, der er til væsentlig gene, uden hjemmel færdes løse på fremmed grund, kan besidderen straffes med bøde.

Stk. 2. For dræbte eller beskadigede dyr skal der ikke betales bøde.

§ 14. Uvane husdyr, løsslupne pelsdyr, tamkaniner, fjerkræ og omstrejfende katte har den optagelsesberettigede ret til på forsvarlig måde at fjerne fra sin grund og skal ikke betale erstatning, hvis dyret herved kommer til skade eller omkommer. Besidderen af dyret kan kræve det beskadigede eller dræbte dyr udleveret mod betaling af erstatning for den skade, der er forvoldt.

Stk. 2. Nedskydning eller anden direkte på drab af dyret sigtende fremgangsmåde må dog kun anvendes, når dyrets besidder i forvejen inden for det sidste år er advaret, jf. dog stk. 3. Er besidderen ukendt, kan advarsel indeholdende en kort beskrivelse af det pågældende dyr ske gennem et på egnen udbredt dagblad. Advarsel er ikke nødvendig, hvis dyret angriber andre husdyr eller frembyder nærliggende fare for person eller ejendom.

Stk. 3. Nedskydning eller anden direkte på drab af katte og tamkaniner sigtende fremgangsmåde må ikke foretages, medmindre dyret angriber andre husdyr eller frembyder nærliggende fare for person eller ejendom.