Generalforsamling

Foreningens anliggender varetages af generalforsamlingen og bestyrelsen.

Generalforsamlingen afholdes hvert år i oktober måned og bliver indkaldt med 4 ugers varsel. Forslag skal være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingen.

Ethvert af foreningens medlemmer, med samlever, har adgang til generalforsamlingen enten personligt eller ved skriftlig fuldmagt.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til, hvor mange der har givet møde, og når lovlig indvarsling har fundet sted i henhold til §8.

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, så ofte bestyrelsen finder det nødvendigt, samt når 10 af foreningens medlemmer fremsætter skriftlig begæring derom ved henvendelse til bestyrelsen med angivelse af, hvad der ønskes behandlet på generalforsamlingen. Denne skal afholdes senest 3 uger efter begæringens modtagelse.