Persondataforordningen

Nye regler for håndtering af personhenførbare data.

Hvad er persondataforordningen?

Persondataforordningen er et EU-regulativ, som har til formål at beskytte personer i forbindelse med behandling af personoplysninger. Det træder i kraft den 25. maj 2018. Foreninger er også underlagt persondataforordningen. 

I praksis betyder det, at G/F 1DO skal beskrive og oplyse hvilke persondata der indsamles, opbevares og hvad de anvendes til, samt hvem der har adgang til oplysningerne. Desuden skal man oplyse hvilke data man videregiver til 3. part. Disse oplysninger er samlet i “GDPR Vilkår for medlemskab”, som er tilgængelige ved indmeldelse og på G/F 1DO’s hjemmeside.

For medlemmerne betyder det, udover oplysningerne i “GDPR Vilkår for medlemskab”, at medlemmerne har ret til at få udleveret og slettet sine persondata, hvis grundlaget for opbevaringen og anvendelsen ikke længere er til stede. 

 

Dataansvarlig i G/F 1DO

 

Personhenførbare data i G/F 1DO

G/F 1DO indsamler, opbevarer og anvender oplysninger om medlemmerne i forhold til medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning, deltagelse i G/F 1DO’s aktiviteter og opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven. Følgende oplysninger indsamles:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer

For bestyrelsesmedlemmer m.v. opbevares og anvendes herudover oplysninger om kontooplysninger.

I forbindelse med deltagelse i aktiviteter, f.eks. sociale arrangementer indsamler, opbevarer og anvender G/F 1DO følgende oplysninger:

På G/F 1DO’s hjemmeside indsamles der brevudveksling fra medlemmer. 

 

Billeder

G/F 1DO indsamler, opbevarer og anvender billeder, der er taget i forbindelse med G/F 1DO’s aktiviteter under skyldig hensyn til de ophavsretslige regler.

G/F 1DO er et offentligt område, hvilket betyder, at alle kan tage billeder på udendørsarealerne, følger anvisninger vedr. offentliggørelse af billeder:

 

Opbevaring og adgang til personhenførebare data og billeder

De personhenførbare oplysninger opbevares i G/F 1DO’s administrative system. Medlemmerne har adgang til egne data. G/F 1DO’s bestyrelse. Dog er det kun G/F 1DO’s kasserer, formanden og de generalforsamlingsvalgte revisorer, der har adgang til disse data. 

 

Videregivelse af personhenførebare data

G/F 1DO giver ikke data videre.

 

Medlemmernes ret til at få slettet persondata

Personhenførbaredata kan opdeles i tre hovedgrupper: 

 • Billeder
  Billeder, der er taget på offentlige områder kan ikke kræves slettet.
  Billeder, hvor der er givet samtykke til anvendelse til et bestemt formål, kan ikke kræves slettet, men må ikke anvendes til andre formål.
 • Persondata
  Disse data vil sædvanligvis være omfattet af bogføringsloven og kan slettes efter 5 år. Medlemmer, der ønsker sine persondata slettet, kan sende en anmodning til Bestyrelsen1do@gmail.com

 

Yderligere oplysninger

Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0046:DA:HTML

Den danske betænkning:

http://www.justitsministeriet.dk/nyt-og-presse/pressemeddelelser/2017/nye-regler-styrker-beskyttelsen-af-persondata-i-europa

Datatilsynets vejledninger:

https://www.datatilsynet.dk/vejledninger/vejledninger-databeskyttelsesforordningen/ 

Foreningsvejledning:

DIF og DGI’s vejledning til idrætsforeninger om behandling af personoplysninger

 

GDPR for medlemskab af G/F 1DO

Den 25. maj 2018 træder persondataforordningen i kraft, og i den forbindelse er alle medlemmer af G/F 1DO gjort bekendt med nedenstående vilkår for medlemskab.

G/F 1DO indsamler, opbevarer og anvender kontakt- og kontingentoplysninger om medlemmerne i forhold til medlemshåndtering.

I forbindelse med deltagelse i aktiviteter, f.eks. sociale arrangementer indsamler, opbevarer og anvender G/F 1DO oplysninger om f.eks. kommentarer og billeder m.v.

G/F 1DO indsamler, opbevarer og anvender billeder, der er taget i forbindelse med G/F 1DOs aktiviteter under skyldig hensyn til de ophavsretslige regler.

Området G/F 1DO er et offentligt område, hvilket betyder, at alle kan tage billeder på udendørsarealerne.

Billederne anvendes bl.a. i vores hjemmeside og til foreningens nyhedsbrev.

G/F 1DO følgende oplysninger de håndteres efter de gængse regler omkring GDPR:

Følgende oplysninger er:

 • Navn
 • Adresse privat
 • Adresse sommerhus/parcel
 • Nr.

De af G/F 1DO indsamler oplysninger, opbevarer på stationær PC med adgangskode som kassereren har adgang til og de anvender kun til kontingent opkrævning og videregives ikke.