Generalforsamlings beslutnings protokol

Indholdet af godkendte forslag på generalforsamlingerne.

Godkendte forslag der ikke er behandlet færdigt af kommunen, men godkendt på generalforsamlingen:

 url, Link Icon Halvtag mellem carport og hus, rækkehusene


Godkendte forslag der ikke er behandlet færdigt, men godkendt:

Lyskasse – rækkehuse Bestyrelsen må færdiggøre forslag til etablering af lystunnel i badeværelse og erstatning af den eksisterende lyskasse: For: 21 

Imod: 0

Forslag vedtaget. 2014

Efterisolering af facade på 1ste sal på vejsiden og 1ste sal på have siden – rækkehuse: Da de fleste kommuner tillader udvidelse af facaden med optil 250 mm uden byggetilladelse, alt efter lokale bestemmelser. Derfor forslås det at vi efterisoler med 200 mm.  Dette får dog betydning for indtrykket af gavl enderne og vil betyde at altanvægge skal ændres til de nye mål. For: 15 

Imod: 3

For/imod:7

Forslag vedtaget 2014

 

 Godkendte forslag:

Ændring af Vedtægter for Grundejerforeningen 1.do Forslag om 

1. I § 7 pkt. 3 tilføjes: Det reviderede regnskab for det foregående år, udsendes sammen med endelig dagsorden for general forsamlingen.
2. I § 7 pkt. 8 tilføjes: Budget for det kommende år, udsendes sammen med endelig dagsorden for general forsamlingen.
3. I §13 tilføjes: Godkendt og underskrevet referat fra general forsamlingen – både ordinær og ekstraordinær – offentliggøres på foreningens hjemmeside, senest 4 uger efter afholdelse af general forsamlingen.

Forslag vedtaget 2018 – Oktober. 

Men krævet absolut flertal på 64 stemmer. Hvilket ikke kunne opnås.

Forslaget skal derfor genbehandles indenfor 4 uger.

Forslaget blev ikke vedtaget da det ikke opnåede flertal ved 2 behandling.  

Fjernelse af glascontainer Forslag om fjernelse af glascontainer Forslag vedtaget 2018 – Oktober
Op markering af P-pladser Bestyrelsen forslår at der laves op markering af P-pladser  Forslag vedtaget 2018 – Oktober
Anlæg af flere P-pladser Bestyrelsen forslår anlæg ved 544-550 samt 564 -566 og 453-455. Og fældning af træerne i området for udvidelsen. Samt anlæg af natur sten for at undgå kørsel på det bagved læggende område Forslag vedtaget 2018 – Oktober
Præcisering af vedtægterne §4 Bestyrelsen forslår Præcisering: af at ændringer på grund eller bolig, som ikke findes på listen over godkendte ændringer og som ikke er forlagt bestyrelsen/ generalforsamlingen før ændringerne laves, kan ikke efterfølgende sendes til afstemning på generalforsamlingen. Forslag vedtaget 2018 – Oktober
Ændring af ordensreglerne punk 3 Bestyrelsen forslår at Ejendommene i Dannevang 3xx, som ikke har egen carport, har fortrinsret til den anlagte P-pladse foran deres bolig. Pladsen markers med husstand nummer. Forslag vedtaget 2018 – Oktober
Afstemning om ny belægning Bestyrelsen forslår at der fjerne fliser og udlægning ad muld og græssåning, ved lille legeplads Forslag vedtaget 2017 – Oktober, med ændringer af området der fjernes
Afstemning om nye hundepose stativer Bestyrelsen forslår at der laves 2 nye opsamlings spande ved indk. Dannevang 4xx og lille legeplads Forslag vedtaget 2017 – Oktober
Afstemning om ny beplantning Bestyrelsen forslår at der laves nye bed med frugt og bær beplantning i området Forslag vedtaget 2017 – Oktober Leevendende hegn om boldbanen
Afstemning om ny hæk Bestyrelsen forslår at der anlægges ny hæk langs cykelstien ind mod klyngehusene Forslag vedtaget 2017 – Oktober
Afstemning om ny legeplads Bestyrelsen forslår at der laves en opsætning af ny lege miljø på lille legeplads Forslag vedtaget 2017 – Oktober
Afstemning om forskønnelse af stierne Bestyrelsen forslår at lave udskiftning af flise stier div. steder i Dannevang 4xx – Kirkeleddet Forslag vedtaget 2017 – Oktober
Afstemning om hundeposestativer Bestyrelsen forslår at der gives budget til tømning af stativer i 12 mdr, Forslag vedtaget 2017 – Oktober
Afstemning om boldbane Hegnet omkring boldbanen forhøjes Forslag vedtaget 2017 – Oktober. Hegn hæves på 2 sider, med levende hegn
Afstemning om at fjernelse af beplantning Beplantning på siden af Dannevang 403 samt beplantning ved baghaverne 403 – 411, fjernes og erstattes af mindre og lavt voksende beplantning Forslag vedtaget 2017 – Oktober
Ændring af betalingen til vedligehold Bestyrelsen forslår en forøgelse på 50,- kr pr mdr. til vedligehold. Det vil betyde en årlig forøgelse af betalingen til grundejerforeningen på 600,- kr. Forslag vedtaget 2016
Klargøre området til en ny legeplads ved klyngehusene Området kræver en sanering for at lave en mindre vedligehold krævende legeplads. 

Dette er etape 1, derefter vil der blive udarbejdet et oplæg til ny indretning af pladsen

Forslag vedtaget 2016
Udskiftning af afgrænsning på den store legeplads Udskiftning af afgrænsning på den store legeplads Forslag vedtaget 2016
Renovering af kloaker, som følge af tv inspektionen Bestyrelsen forslår at der taget midler fra driften til at udføre den nødvendige udbedring af de i rapporten listet kritiske områder Forslag vedtaget 2016
Renovering af Brønde, oprettelse af kantsten og udbedring af parkerings areal Bestyrelsen forslår at der tages hul på renoveringen af veje.  Etape 1. foråret 2017 

Anbefalingen er at udbedre Brøndringe og brønddæksler, rendestensbrønde med rist.

Forslag vedtaget 2016
Renovering af asfalt områder Bestyrelsen forslår at der tages hul på renoveringen af veje.  Etape 1. efteråret 2017, næste budget år. 

Anbefalingen er at udbedre af asfalt områderne påbegyndes. Ny levetid 17-20 år

Forslag vedtaget 2016
Renovering af flise belagt vej arealer Bestyrelsen forslår at der tages beslutning om renoveringen af flise belagt vej arealer. Etape 2. om ca 4 år.
Da vejfonden ikke indeholder midler nok til denne del af opgaven.
Forslag vedtaget 2016
Udskiftning af hoveddør url, Link Icon Ændring af udformning af hoveddør Forslag vedtaget 2012
Udvidelse af Parkeringspladser Etablering af 3 parkeringspladser ved 411 og 427-431 Forslag vedtaget 2012