Vedligeholdelsesplan af de grønne områder i 1DO 2018 til 2020

Dette dokument indeholder en detaljeret beskrivelse af den grafiske udgave af url, Link Icon vedligeholdelsesplanen. Desuden indeholder dette dokument en beskrivelse af andre forhold i forbindelse med vedligehold og udviklingen af de grønne områder i Grundejerforeningen 1DO Båstrup (i det følgende Grundejerforeningen).

Målet med vedligeholdelsesplanen er, at vi i samarbejde med gartneren sikrer optimalt overblik og vedligeholdelse af vores investeringer i de grønne arealer.

Grundejerforeningen omfatter husstandene i Dannevang 301-355, 401-467 og Kirkeleddet 502-570. Aftalen omfatter de grønne områder der ikke er en del af de private ejeres matrikler.

Planen vil blive tilpasset hvis der opstår behov for dette, og alle ændringer vil bliver indskrevet og markeret.

Af faste vedligeholdelses opgaver er der følgende:
Græs klipning i sæsonen.
Hækklipning / beskæring 1-2 gange årligt.
Kemisk pleje af kantsten.

Af periodevis vedligeholdelses opgaver er der følgende:
Børstning af kanter langs vejareal.
Sprøjtning / fjernelse af ukrudt på flise belagte køre- og gangarealer.
Kemisk pleje af det grønne område.
Vanding af nye træer og buske.

Under aftalen hører også at man gerne bistår med:
Deltagelse på 2 årlige havedage (Lørdag).
Råd og vejledning omkring vedligehold og fornyelse.

Græs belagte områder

Vedligeholdelses planen foreskriver at græsset skal holdes i hovedperioden uge 18 til uge 41. Dog kan der i visse år, pga. vækstsæsonen, være et behov for at starte græsklipningen op til 3 uger før, samt udvide sæsonen med 3 uger i den sidste ende.
Græstrimning i områderne ved kanter, omkring træer, hække og buske foreskrives en vedligeholdelse på mindst 1 gang pr måned i vækstsæsonen. Da vejret er afgørende for, hvornår græsslåning finder sted, kan græsslåning på arealerne undtagelsesvis udføres på lørdag & søndag, dog skal kontraktholder bestræbe sig på at dette foretages i normal arbejdstid og ikke efter kl.18.00.

Hække og øvrig beplantning

Vedligeholdelsesplanen foreskriver
– at vinter beskæring af træer og buske bliver foretaget i perioden uge 8 til og med uge 14.
– at hækklipning af bøgehækkene foretages i 2 perioder uge 22-25 og uge 38-41.
– hækklipning af den øvrige hækbeplantning foretages i 2 perioder, uge 22-25 og uge 38-41.
Såfremt der kun aftales én årlig hækklipning af den øvrige hækbeplantning, foretages denne i perioden uge 26-31 ved en årlig klipning.

Hækken og øvrig beplantning langs Dannevang bliver holdt i en højde på 160-180 cm i en bredde af op til 1 meter langs vejen.
Dog med de undtagelser at hækken omkring udkørselsområderne skal holdes i 80 cm. Hækken på bagsiden, ind mod bebyggelsen, skal ved veje og grønne områder også ende i en højde på 80 cm.

Affald ved beskæring og klipning af beplantningen skal fjernes, hvis dette er til (synlig) gene for beboerne.
Den del af det afskårne, der kan formulde i beplantningen langs Dannevang, er der ikke et krav om at det bliver fjernet, hvis dette ikke er til gene for beboerne.

I resten af grundejerforeningen skal beplantningen tilstræbes holdt i den på tegningerne angivne højde og affaldet skal bortkøres.

 

Kemisk pleje af kantsten

Vedligeholdelsesplanen foreskriver at denne pleje laves i 2 perioder, uge 15-17 og uge 32-34. Brugen af kemisk rensning skal dog begrænses mest muligt.

Børstning af kanter langs vejareal
Vedligeholdelsesplanen foreskriver at denne pleje laves i 2 perioder, uge 15-17 og uge 31-33.

Sprøjtning / fjernelse af ukrudt på flisebelagte køre- og gangarealer

Vedligeholdelsesplanen foreskriver at denne pleje laves i perioden, uge 15-18. Brugen af kemisk bekæmpelse skal dog begrænses mest muligt og skal hovedsagligt bruges i området ved Dannevang 301-355

Kemisk pleje af det grønne område

Vedligeholdelsesplanen foreskriver ingen fast periode for kemisk bekæmpelse af de øvrige grønne områder; men der kan være behov for pleje med afbrænding af ukrudt langs vejkanter efter endt børstning. Brugen af kemisk bekæmpelse skal dog begrænses mest muligt.

Vanding af nye træer og buske

Vedligeholdelsesplanen foreskriver at nyplantede træer og buske skal vandes i vækstperioden, efter behov.

Pleje af nye træer og buske

Al pleje af ny beplantning der etableres i aftaleperioden af kontraktholder, påhviler kontraktholder.
Ellers pålægger disse udgifter grundejerforeningen.

Deltagelse på 2 årlige havedage

Det ønskes at kontraktholder er deltager på de 2 årlige havedage, der afholdes på en lørdag eller søndag.
Det ønskes at forventer udgifter for deltagelse i havedagen synlig gøres. Så som ekstra bortskaffelse udgifter, løn, kørsel m.m.

Råd og vejledning omkring vedligehold og fornyelse

Grundejerforeningen ønsker at indgå i en løbende dialog omkring vedligehold og fornyelse af de grønne områder med kontraktholder.

Større opgaver

Ved større anlægsopgaver forbeholder grundejerforeningen sig retten at sende opgaven i udbud blandt andre, end kontraktholder, da grundejerforeningen ønsker evt. at få prisen på de større anlægsopgaver prøvet hos andre udbydere, før disse opgaver sættes i værk.

Havedage

På arbejdsdag / havedag vil beboerne alt efter tilslutning normalt foretage:
– Oprydning af affald på grundejerforeningens areal.
– Lugning af ø-beplantning / chikaner.
– Fjernelse af græs og ukrudt i bede, på legepladser, ved nye hækplanter / nyplantninger.
– Tømning af ristekloakker. Fjernelse af ukrudt.

Anlægsopgaver for 2016 til 2018
Der har gennem flere år været arbejdet med forbedringer af de grønne områder i grundejerforeningen.
Dette arbejde har ført til flere gode ideer, som grundejerforeningen nu ønsker at få lagt en plan for, hvordan og hvornår disse skal udføres.

Aftalen er givet til

 Den grønne gren