2 Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Onsdag den 28. oktober 2020 kl. 19.00 – 21.30 

Generalforsamlingen afholdes på Asminderød Kro.

Materiale til generalforsamlingen bliver offentliggjort umiddelbart inden generalforsamlingen på foreningens hjemmeside www.1do.dk. Generalforsamlingens menupunkt indeholder Formands beretningen og bilag med budget og regnskab.

Under henvisning til vedtægternes § 10 er det muligt at møde med fuldmagt, men det skal påpeges, at der kun er mulighed for at møde med en fuldmagt, og overdraget fuldmagter kan ikke gives videre. Derfor skal fuldmagten indeholde hvem man overdrager den til.

PGA Corona skal man tilmelde sig for at deltage, dette skyldes et max loft på 50 deltager incl. bestyrelsen og advokat. Hvis tilmeldingerne gør vi overstiger de 50 bliver det aflyst og udskudt til der er ændringer for forsamlinger. Når man melder sig til skal man markere om man ønsker servering af kaffe. 

Mandag omdeles en kupon for tilmelding, den skal benyttes når man melder sig til.

Og pga. corona begrænsninger er det kun en person pr husstand der kan deltage.

Dagsorden er: 

1)     Valg af dirigent. 

2)     Formandens beretning om foreningens virke i det forløbne år 

3)     Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det foregående regnskabsår til godkendelse 

4)     Valg af Formand

a)      Peter Bøgebjerg

5)     Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år: 

a)      Johnny Jensen 

6)     Valg af bestyrelsessuppleanter for 1 år.  

a)      Annemette Barsøe (ønsker ikke genvalg)

b)     Hans Peter Bork 

7)     Valg af 1 ekstern revisor og 2 interne revisorer, jf. vedtægternes § 17. 

a)      ekstern: A. Albrechtsen Revision 

b)     interne: Erik Østergaard, Henrik Bernard

8)     Indkomne forslag 

a)      Sammenslutning om tagrende rensning. Udvalgs arbejde.

b)     Hjertestarter

c)      P-plads plan – opfølgning fra sidste år

d)     Hegn ved 453

e)      Dræn mellem 413-431 og 347-355

f)      Forslag om at udgiften til skelforretning dækkes via drift midler og ikke ved opkrævning

9)     Det kommende års budget, herunder kontingent. 

10)  Vejfondens beholdning. 

11)  Eventuelt. 

Med venlig hilsen   

Bestyrelsen

Den omdelte kupon – Afleveres til 407, frist til søndag aften den 25 PGA. tilbage melding til Kroen.