1 Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Bestyrelsen indkaldelser herved til ordinær generalforsamling i grundejerforeningen   
Onsdag den 28. oktober 2020 kl. 19.00  
Hvor Generalforsamlingen afholdes vides ikke endnu.  

Materiale til generalforsamlingen bliver offentliggjort umiddelbart inden
generalforsamlingen på foreningens hjemmeside www.1do.dk
Dette menu punkt indeholder bilag med budget og regnskab.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, jf. vedtægternes
§ 7 skal være bestyrelsen i hænde senest d. 14. oktober.
Forslag bedes så vidt muligt fremsendt elektronisk til bestyrelsen1do@gmail.com. 
Under henvisning til vedtægternes § 10 er det muligt at møde med fuldmagt, men det skal påpeges,
at der kun er mulighed for at møde med en fuldmagt, og overdraget
fuldmagter kan ikke gives videre.
Derfor skal fuldmagten indeholde hvem man overdrager den til.

PGA Corona og regeringens instrukser ændres løbende, kan der være
begrænsninger på størrelsen af forsamlinger.
Derfor vil vi anmode om at man tilmelder sig efter indkaldelse 2.
Datoen bliver flyttet hvis regeringen sænker forsamlingsforbuddet eller forlænger datoen for samme.   

Men den foreløbige dagsorden er: 
1)     Valg af dirigent. 
2)     Formandens beretning om foreningens virk i det forløbne år 
3)     Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det foregående regnskabsår til godkendelse 
4)     Valg af Formanda)      Peter Bøgebjerg
5)     Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år: 
a)      Johnny Jensen 
6)     Valg af bestyrelsessuppleanter for 1 år.  
a)      Annemette Barsøe (ønsker ikke genvalg)
b)     Hans Peter Bork 
7)     Valg af 1 ekstern revisor og 2 interne revisorer, jf. vedtægternes § 17. 
a)      ekstern: A. Albrechtsen Revision 
b)     interne: Erik Østergaard, Henrik Bernard
8)     Indkomne forslag 
9)     Det kommende års budget, herunder kontingent. 
10)  Vejfondens beholdning. 
11)  Eventuelt. 
Med venlig hilsen  Bestyrelsen