Indkaldelser til ordinær generalforsamling 2019

Bestyrelsen indkaldelser herved til ordinær generalforsamling i grundejerforeningen  

Mandag den 21. oktober 2019 kl. 19.00 

Generalforsamlingen afholdes i Asminderød Sognegård. 

Den endelige dagsorden og punkter til behandling på den ordinære generalforsamling, vil blive omdelt umiddelbart inden generalforsamlingen, samt offentliggjort på foreningens hjemmeside www.1do.dk.  

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, jf. vedtægternes § 7 skal være bestyrelsen i hænde senest d. 7. oktober. Forslag bedes så vidt muligt fremsendt elektronisk til bestyrelsen1do@gmail.com. 

Under henvisning til vedtægternes § 10 er det muligt at møde med fuldmagt, men det skal påpeges, at der kun er mulighed for at møde med en fuldmagt, og overdraget fuldmagter kan ikke gives videre. Derfor skal fuldmagten indeholde hvem men overdrager den til.   

Men den foreløbige dagsorden er: 

 1. Valg af dirigent. 
 2. Formandens beretning om foreningens virk i det forløbne år 
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det foregående regnskabsår til godkendelse 
 4. Valg af Kasserer
  1. Michael Eiland
 5. Valg af 3 bestyrelsesmedlem for 2 år: 
  1. Næstformand Iben Herskind Olsen 
  1. Jeanette Schæfer Olsen
  1. Tonni Boes Nielsen
 6. Valg af bestyrelsessuppleanter for 1 år.  
  1. Annemette Barsøe 
  1. Hans Peter Bork 
 7. Valg af 1 ekstern revisor og 2 interne revisorer, jf. vedtægternes § 17. 
  1. ekstern: A. Albrechtsen Revision 
  1. interne: Erik Østergaard, Henrik Bernard
 8. Indkomne forslag 
 9. Det kommende års budget, herunder kontingent. 
 10. Vejfondens beholdning. 
 11. Eventuelt. 

Med venlig hilsen   

Bestyrelsen