Møde om vedtægts ændringer

Indkaldelse vedrørende vedtægts ændringer
Bestyrelsen indkaldelser herved grundejerforeningen ejer til møde

 

Tirsdag den 27. november 2018 kl. 19.00

 

Hvor mødet afholdes vil blive udsendt senere.

 

Dagsorden og punkter til behandling på mødet er følgende 3 forslag der ikke kunne enlig vedtages på generalforsamlingen,  da forsamlingen ikke var beslutnings dygtig til at vedtage vedtægts ændringer.

Vedtægt ændringer § 7 pkt 3
Vedtægt ændringer § 7 pkt. 8
Vedtægt ændringer §13.ændret til 15

 Forslagenes fulde ordlyd er:

1. I § 7 pkt. 3 tilføjes: Det reviderede regnskab for det foregående år, udsendes sammen med endelig dagsorden for general forsamlingen.

2. I § 7 pkt. 8 tilføjes: Budget for det kommende år, udsendes sammen med endelig dagsorden for general forsamlingen.

3. I §15 tilføjes: Godkendt og underskrevet referat fra general forsamlingen – både ordinær og ekstraordinær – offentliggøres på foreningens hjemmeside, senest 4 uger efter afholdelse af general forsamlingen.

  

Et Forslag er vedtages hvis 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget. Da dette er anden behandling af de 3 forslag.

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen  

[contact-form-7 id=”1021″ title=”Deltager på mødet om vedtægts ændringer”]