Efterisolering af varmerør i ejerlauget

Anlægsbeskrivelse af energiinvesteringsprojekt:
Eksisterende røranlæg efterisoleres med 30 mm lamelmåtte (uden på eksisterende isolering), hvorved
varmetabet fra disse reduceres.
Den gennemsnitlige reduktion udgør ca. 30 % i forhold til det oprindelige varmetab fra røranlægget.
Energibesparelsen opnås ved et lavere varmetab, og derved et mindre driftsbehov i kedelanlægget.

Den foreløbig arbejds beskrivelse

Ejerlauget har bedt bestyrelsen om hjælp til at skyde projektet i gang. Da det skal sikres at der kan skaffes adgang til loftrummet.

For at være på forkant med evt. uforudsete problemer, vil ejerlauget i samarbejde med ejerforeningen isolere rørene i 2 prøvehuse udvalgt af ejerforeningen.

Opgaven der skal udføres er:

– Alle de langsgående fjernvarmerør på lofterne skal efterisoleres med 30 mm alubeklædt mineraluldsisolering, hvilket bevirker at alle samlinger tætnes, og isoleringsevnen øges betragteligt. ( Ikke bukninger og overgangsrør ). Ny isolering skal snøres, og tapes i stød samlinger.

Man ønsker at udføre opgaven efter følgende forhold:

Isoleringsopgaven kan løses på max. 4 timer. Pr, hus

Efter rettidig varsling skal der åbnes op for isolatør, med fri adgang til loftlem, med stige.

Der tjekkes om gangbro og rør er frie og fuldstændig ryddet, der skal være ca. 25 cm. frit på alle sider af rørene, således at der er plads til både den nye ekstraisolering, og til at udføre arbejdet.

Dvs. at hylder, hyldeknægte, lister ect. over og omkring varmerør, ligeledes skal være fjernet.

Entreprenørerne er IKKE erstatnings ansvarlig for skader påført den private boligejers ejendom og genstande, i og uden for boligen.

For at mindske generne ved arbejdet vil alt isolering blive opskåret udenfor boligen, og blive båret op på lofterne i lukkede plastsække. Ligeledes vil håndværkerne når de arbejder indendørs have skiftet til indendørs fodtøj, og bruge overtrækssutter på lofterne. For at minimere evt. støv gener bliver adgangshullet til loftet afdækket mens arbejderne pågår.

Isolering og affald, transporteres i plastikposer til og fra arbejdsstedet, for at give mindst mulig støvafgivelse/støvgener nede i boligen.

Montøren forlader efter endt arbejde, loft og hus ryddet for affald.

Evt. afsluttende støvsugning/rengøring omkring/ på loft, loftlem og trappe, udføres af beboeren.

Vedr. økonomi:
Alle udgifter til de planlagte arbejder afholdes af Ejerlauget
Den beregnede tilbagebetalingstid for de planlagte isoleringsarbejder er beregnet til et sted mellem 4 år, og 6 år, baseret på nuværende energipriser og graddage.

Notat vedr. energisparerprojekt i fbm. efterisolering af varmerør i tagrum

Forventede årlig energiudgiftsbesparelse: 123.600 kr.
Forventede netto engangsindtægt ved salg af energibesparelse: 135.500 kr.
Estimerede investeringsudgift (jf. tilbud på isoleringsarbejdet): 576.250 kr.
Uforudsete udgifter og honorar 57.625 kr.

Beregnede simpel tilbagebetalingstid: 4-5 år

Note: Tilbagebetalingstiden er beregnet uafhængigt i forhold udvikling i forhold til gaspris. Moms er indkalkuleret i ovenfor anførte beløb.
Gennemsnitlig beregnede varmetab pr. meter rør udgør 69 kWh/m rør, hvilke svarer til en naturgasmængde på 6,3 nm3/m rør eller en årlig udgift på 40,7 kr./m rør der efterisoleres
Såfremt det vælges at udfører efterisoleringen opdelt i forhold til foreningens afdelinger, kan energiudgiftsbesparelsen for den årlige udgift til varmetabet i røranlægget opgøres pr. afdeling til følgende:

Dannebo I (opmålt rørlængde – 728 m.) 29.700,- pr. år
Dannebo II (opmålt rørlængde – 1128 m) 46.000,- pr. år
Rækkehusene (opmålt rørlængde – 1174 m) 47.900,- pr. år

1. Driftsoplysninger oplyst af virksomhed i forbindelse med energi-screening.
Fremløbstemperatur mellem 65 og 80 C
Returløbstemperatur i varmesystem mellem 35 til 45 C
Årligt driftstid: fuldt belastet 8750 timer.
Bygningerne opvarmes med gasfyret central kedelanlæg.

2. Yderligere forudsætninger anvendt som beregningsgrundlag.
Gaspris: 6,50 kr. pr. normal kubikmeter naturgas (nm3)