Nyhedsbrev Juni 2019

Så er endnu en sommer med anlægsarbejde kommet

Bestyrelsen håber alle er klar til en sommer med afbrud i varmen .

Som tidligere nævnt er det besluttet at udskifte de varmerør der ligger i jorden ved Kirkeleddet og 4xx Dannevang. Som mange nok har set betyder det at der er en del afspærringer i området.

Parkering

Det skal endnu en gang indskærpes at biler skal parkeres på egen parcel, en til ejendommen hørende p-pladse eller på de fælles p-pladser der er i området.

Bilerne skal ikke parkeres så de medfør at det ikke er muligt at færdes på vores fælles vej fordi de fyldes med biler der står parkeret uden for de private parcellere.

Dette er særligt et problem i Dannevang 3xx.

Ejerlauget

Udskiftning af fjernvarmerør i terræn

Der har været afholdt licitation og arbejdet vil blive udført af Duemose A/S, som var den billigste entreprenør. Undertegnede er rådgiver på opgaven og varetager tilsyn med arbejdets udførelse på vegne af Ejerlauget Båstrup Park.

Tidsplan

Arbejdet er så småt startet op og varer frem til sidst i august 2019.

Arbejdets omfang

Arbejdet omfatter udskiftning af hovedrør for fjernvarme i området samt nye fjernvarmestik til de 8 blokke Dannevang 401-467 og Kirkeleddet 502-570. Der vil blive opgravet i området både i græsarealer, flisearealer og asfalt. Gravearbejdet vil i perioder begrænse passage specielt på græsarealer. Udgravninger vil blive forsynet med køre- og gangbroer og rækværk således at gående og kørende trafik i de befæstede dele af området og til alle boliger altid vil kunne foregå.

Vi skal ikke have adgang til boligerne, dog kan der være behov for at foretage udluftning enkelte steder i forbindelse med afslutning af arbejdet. Det vil de berørte beboere få særlig besked om.

Som en del af arbejdet opsættes der skabe med nyt fjernvarmestik udvendigt ved gavl på de 8 blokke i området, nogle steder i privat have. Beboere ved de 8 gavlboliger har fået en særskilt orientering om dette.

Forsyningsafbrydelser

Afbrydelser af varme og varmtvandsforsyning kan desværre ikke undgås, men arbejdet vil blive planlagt så varighed af afbrydelser bliver så korte som muligt. Forsyningsafbrydelser vil blive varslet 1 uge før og igen 1 dag før.

 

Vi vil sammen med entreprenøren Duemose A/S tilstræbe at udføre arbejdet så det medfører

mindst mulig gene for beboere og håber på jeres samarbejde.

Hvis der er spørgsmål til ovenstående er I velkomne til at ringe eller maile til undertegnede.

Med venlig hilsen

Søren Knudsen, sk@sk-ing.dk, mobil 22104209

 

MVH

Bestyrelsen

Grundejerforeningen 1DO Båstrup
c/o Dannevang 407, 3480 Fredensborg 
bestyrelsen1do@gmail.com
CVR nr: 34499918                                                                          Reg.nr.: 1551 (Danske Bank) 
Kontonr: 3544 224 603  
Unsubscribe    |    View this email in your browser